Burgerlijk recht (m.n. Goederen- en Contractenrecht)

NBW-vermogensrecht 25 jaar, Maandblad voor Vermogensrecht, 2017 (vol. 12), pp. 317 - 320

Goederenrecht,  tezamen  met Rank-Berenschot, E.B., zesde druk. Wolters  Kluwer: Deventer 2017

Onvoorziene omstandigheden na uit voering of expiratie van contract: verjaring en rechtsverwerking, in: Snijders, H.J. & De Tavernier, P.C.J. (Eds.), Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht, pp. 95 - 104. Kluwer: Deventer 2014

Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit, in: Hijma, J. & Snijders, H.J. (Eds.), Burgerlijk Recht (2007 - 2011), Tijdschrift voor Privaatrecht 50 (2), pp. 1177 - 1187

Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992, Ars Aequi, 2012 (vol. 9) , pp. 771-778

Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights, in: C.A. Castermans, K.J.O. Jansen e.a., Foreseenand unforeseen circumstances, pp. 29-40, Kluwer: Deventer 2012

Assignment of debts under Netherlands law, in: Setiawan, R. & Satiro, J. (Eds.), Penjelasan Hukum tentang cessie, pp. 27-38. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010

Bij de beesten af (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010, pp. 153-155

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (I), WPNR, 2010 (141, 6863), pp. 809-814

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR, 2010 (141, 6864), pp. 840-846

Netherlands Law of Property, in: Snijders, H.J. & Hijma, J. (Eds.), The Netherlands new civil code, pp. 17-60. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010

Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law, in: Suharnoko, & Muljadi, K. (Eds.), PenjelasanHukum tentang eksekusi gadai saham, pp. 19-27. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010

Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien, in: Boone, I. (Ed.) In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken (pp. 507-518). Brugge: Die Keure 2009

De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2009, p. 205

Snijders, H.J. & Hartlief, T. & Hijma, Jac. Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, NJB, 2009, pp. 1554-1559

Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2009, pp. 364-370

Overdracht en derdenbescherming. Tijdschrift voor Privaatrecht, 45 (2) 2008, pp. 698-705

Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht? NTBR 2008, p. 381

Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions, in: Réforme dessûretés moblières / Reforming Secured Transactions, o.r.v. Bénédict Foëx, Luc Thévenoz en Spiros V. Bazinas, Schulthess: Genève/Zurich/Bâle 2007, pp. 113-124

Privacy of Contract, in: Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy, o.r.v. Katja S. Ziegler, Hart Publishers: Oxford and Portland, Oregon 2007, pp. 105-116

The Culture of the Netherlands Civil Code, in: Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, o.r.v. Wang Weiguo, Beijing, 2007, pp. 93-104

The Law of Property, in: Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, o.r.v. Wang Weiguo, Beijing 2007, pp. 105-166

Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter, in: De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, o.r.v. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburg en L.A.D. Keus, Kluwer: Deventer 2007, pp. 79-96

Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?, NTBR 2006, p. 403

Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, NTBR 2006, pp. 223-228

Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU, in: Contracteren internationaal, opstellen aangeboden aan prof. mr. Willem Grosheide, o.r.v. E.H. Hondius, J.J. Brinkhof en M. de Cock Buning, Kluwer:Deventer 2006, pp.339-350

Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, in: ivergencies of Property Law, an Obstacleto the Internal Market? O.r.v. Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders en Erik-Jan Zippro, Sellier European Law Publishers: München 2006, pp. 3-13 (tezamen met Ulrich en Zippro voornoemd)

Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables, in: Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? O.r.v. Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders en Erik-Jan Zippro, Sellier European Law Publishers: München 2006, pp. 153-164.

Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiëlezekerheidsovereenkomsten, NTBR 2005, p. 91

Vermogensrecht en rechtsoneenheid, gepubliceerd in Rechtseenheid en vermogensrecht o.r.v. E.M. Hoogervorst e.a., Kluwer: Deventer 2005, pp. 1-22

De kwaliteitsrekening nader beschouwd, NTBR 2004/7, pp. 298-305

De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Liber Amoricum T.P.R. en Marcel Storme, T.P.R. 2004-1, pp. 601-622

Remedies tegen algemene voorwaarden, in Coherente instrumenten in het contractenrecht, o.r.v. T. Hartlief, Jac. Hijma en L. Reurich, Kluwer: Deventer 2003, pp. 13-20

E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives, onder red. van Henk Snijders en Stephen Weatherill, Kluwer Law International: The Hague/London/New York 2003: auteur van General Introduction, (pp. 1-8) samen met Stephen Weatherill (Oxford University) en auteur van The Moment of Effectiveness of e-mail notices (pp. 79-88)

Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden, onder red. van U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande en H.J. Snijders, European Law Publishers: München 2003: auteur van Vorwort und Einführung (S. XI-XIV) en Bürgschaft nach dem neuen Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch (S. 77-90)

Kreditsicherheit am Mobilien: Rechtslage und neue entwicklungen in den Niederlanden, gepubliceerd in Neue entwicklungen im deutschen undNiederlaendischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, onder red. van U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande en H.J. Snijders, Rozenberg Publishers: Amsterdam 2001, auteursbijdrage pp. 75-100

Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail), WPNR 2001 (6444), pp. 433-440 en 457-461 (6445) en 681 (6453)

Rechtsvraag (273) Privaatrecht: Een pand van stand, Ars Aequi 1998, p. 789-790 en beantwoording Rechtsvraag 273 Privaatrecht: Een pand van stand, Ar Aequi 1999, p. 488-492

De titel van art. 3:84 lid 2 BW, gepubliceerd in `Van Beheering', Goederenrechtelijke beschouwingen, Gouda Quint: Deventer 1998, pp. 163-170

Enige vragen bij schadevergoeding naar draagkracht ex art. 6:109 BW, gepubliceerd in `Ongelijkheids- compensatie als roode draad in het recht, Liber Amicorum voor prof. mr. M.G. Rood, Kluwer: Deventer 1997, pp. 263-274

Verhaal op trustvermogen in Nederland, WPNR 1997 (6281), pp. 551-556

Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Gouda Quint: Arnhem 1996, eigen bijdrage: redactie, auteur van hoofdstuk 1 (pp. 5-41)

Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier, WPNR 1995 (6180), Deel I, pp. 303-306, (6181), Deel II, pp. 319-322, (6205), Naschrift, pp. 849-852

Recensie van Mr M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring, diss. VU, Kluwer: Deventer 1993, in RMTh 1995, pp. 280-282

Kroniek Burgerlijk Recht, NJB 1994, pp. 2-7

Rivierenland op de bres voor het pand, WPNR 1994 (6158), pp. 785-787

Overzicht vermogensrecht naar huidig BW, Gouda Quint Arnhem 1992; eigen bijdragen: co-redacteur voor het geheel en auteur van pp. 208-210 (Overdracht en derdenbescherming)

Het nieuwe BW in functie, BW krant jaarboek 1992, Gouda Quint: Arnhem 1992; eigen bijdrage pp. 17-30 (onderdeel Vorderingsrechten en toekomstige subjectieve rechten mede in verband met faillissement en surséance van betaling)

Wegwijzer nieuw BW deel 4, Tjeenk Willink: Zwolle 1992 (eigen bijdrage pp. 31-57 (onderdeel Overdracht en derdenbescherming, pp. 1-26) tezamen met J.L.P.Cahen, W.M. Kleijn, B. Wessels en C.L. de Vries Lentsch-Kostense

UNCITRAL, 25 jaar, een jubileum met een congres over Uniform Law in the twenty-first century, Tijdschrift voor Arbitrage 1992, pp. 122-125

Overdracht naar NBW, tezamen met Z.H. Duijnstee-van Imhoff, Account/Dossier, 's-Hertogenbosch 1991, nr. 4

De bepaalbaarheidseis voor cessie-overeenkomsten, gepubliceerd in "Hora est", opstellen voor A.R. Bloembergen, BW-krant libri 1979, pp. 119-127

Afschaffing van de rechterlijke omgangsregeling na echtscheiding? Een voortijdig einde van een waardevolexperiment, NJB 1977, pp. 525 e.v.

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1991

Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen t.z.v. boek 3 BW, in: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladige/elektronische serie), (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1997

Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen t.z.v. boek 6, 7 en 7A BW, in: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladige/elektronische serie), (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1997