Arbitrage / ADR

Nederlands Arbitragerecht, Algemene beschouwingen en artikelsgewijze opmerkingen  bij de  art. 1020-1076 Rv in  nationaal den internationaal perspectief, monografie, vijfde druk,  Wolters Kluwer: Deventer 2018, tevens opgenomen in de losbladige/elektronische editie Burgerlijke rechtsvordering, Wolters Kluwer: Deventer

'NCC en arbitrage' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2018 (vol 1), pp. 1 - 7

Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie, Tijdschrift voor Arbitrage, 2017 (vol. 1), pp. 1- 11, uitgewerkt in: ‘Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief’. In: Carette, N. en Weyts, B. (red.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht, liber amicorum Alois van Oevelen, Mortsel: Intersentia 2017, pp. 541 - 554

BITs, MITs, TTIP en IDR, Tijdschrift voor Arbitrage, 2016 (vol. 1), pp. 1 - 9

Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet, in: Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (NVvP deel 30), 2015, pp. 4 – 40

Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen', Tijdschrift voor Arbitrage 2015 (vol. 1), pp. 1 - 2

Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015), Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (vol. 2), pp. 49 - 51

Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan, Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (vol. 1), pp. 1 - 5

Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht, Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (vol. 3), pp. 91 - 101

Prof mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012), Tijdschrift voor Arbitrage, 2012 (vol. 5) pp. 257 - 260

Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst, Tijdschrift voor Arbitrage, 2012 (vol. 1), pp. 1-8

Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited, Tijdschrift voor arbitrage, 2012, (vol. 4), pp. 140-154

Arbitrage en derden nader beschouwd, in: Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten (Hommage à Guy Keutgen. Pourson action de promotion de l’arbitrage.), in:  Bundel Cepina (vol. 15), pp. 529-547,  Bruylant uitgevers: Brussel 2012

Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2011 (1), pp. 3-7

UNCITRAL Arbitration Rules gereviseerd, Tijdschrift voor Arbitrage 2011, pp. 1-9

Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband, Tijdschrift voor Arbitrage, 2010 (1), pp. 1-4

Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten,  Tijdschrift voor Arbitrage 2009, pp. 1-2

Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid, Tijdschrift voor Arbitrage 2008, pp. 1-7

Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, in: Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007, o.r.v. M.A.B. Chao-Duivis, pp. 195-225

2006 was een gedenkwaardig jaar, Tijdschrift voor Arbitrage 2007, pp. 1-2

Post Nannini, Tijdschrift voor Arbitrage 2006, pp. 1-2

Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/1, pp. 1-3

Pathologische geschilbeslechtingsclausules, in: Amice, bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a., Kluwer: Deventer, 2005, pp. 315-319

Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special Tijdschrift voor Arbitrage 2005, pp. 1-9

Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/1, pp. 1

De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/2, pp. 80-82

Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?, Bouwrecht 2004/3, pp. 181-186

Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law, Journal of International Dispute Resolution (IDR) 2004, pp. 51-52

De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?, in ‘Aangenomen werk’, liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden, onder red. vanM.A.M.C.van den Berg e.a., Tjeenk Willink Deventer, 2003, pp. 335-339

Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU-)schop, Tijdschrift voor Arbitrage 2003, pp. 1-3

‘Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing, WPNR 2003 (6539), pp. 530-532

Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In: Snijders, H.J. & Meijer, G.J. (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage, pp. 71-126. Gouda Quint: Deventer 2002

De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?, Tijdschrift voor Arbitrage (1) , 2002, pp. 1-3

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated. Ars Aequi, 51 (7/8), 2002, pp. 483-498

Etiquette, nettiquette en …. Arbitraquette, Tijdschrift voor Arbitrage 2001, p. 1-2

Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter, Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002, Tjeenk Willink: Deventer, 2001, pp. 307-310

Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage. Elsa Magazine, 1 (2), 2001, pp. 8-10

Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel, Tijdschrift voor Arbitrage, 2000, pp. 1

Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel, Tijdschrift voor Arbitrage, 2000, pp. 147-151

Heeft de mediator een verschoningsrecht?, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, pp. 8-9

Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut, onderdeel A.2.1., Vademecum Arbitrage en Bindend advies, pp. ca 270, GoudaQuint: Arnhem 1998.

Rond de arbitrage met name in bouwzaken, preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, Kluwer: Deventer 1995, pp. 3-75.

Inleidingen en beraadslagingen tijdens Jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht 1995 over de preadviezen `Bouwarbitrage en civiele rechter', Bouwrecht 1995, pp. 278-299 waarvan pp. 278-280, pp. 289-292 en 297-299 van mijn hand

Netherlands Arbitration Law, tezamen met A.J. van den Berg en R. van Delden, Kluwer Law & Taxation: Deventer-Boston 1993, redactie voor het geheel en auteur van pp. 1-29, 103-118

Arbitragerecht, tezamen met A.J. van den Berg en R. van Delden, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle, 1992 (eigen bijdragen: eindredactie, opmerkingen vooraf, inleiding, arbitrage t.o.v. overheidsrechtspraak en bindend advies (grotendeels), overheidsprocedures naar aanleiding van arbitraal vonnis

De rechter aan de kant, alternatieve geschillenbeslechting, bundel ter gelegenheid van het Jonge Baliecongres 1992, Tjeenk Willink: Zwolle 1992, p. I-X en 1-159; eigen bijdragen: tezamen met Jonge Balie Congrescommissie 1992 redacteur voor het geheel, daarnaast auteur van pp. 1-9

De toekomst van de arbitrage, Adv. bl. 1991, pp. 75-77

Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit', Gouda Quint: Arnhem 1988, eigen bijdragen: redactie tezamen met C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen en redactiesecretaris R. Zwitser, voorzitterschap redactiecommissie, voorwoord/inleiding (pp. 5-8) en 'Procesrechtelijke hoofd-beginselen voor oplossing van privaatrechtelijke conflicten buiten de overheidsrechter om' (pp. 401-412)

Exequatur-jurisprudentie, een spiegel voor arbiters?, jubileumnummer Mr. S.L. Buruma, Tijdschrift voor Arbitrage 1988, pp. 177-180

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie, (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1991

Arbitrage- en ADR-modellen, in: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig/elektronische serie), (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 2000