Rechtsvinding

Naschrift, Nederlands Juristenblad 89 (34) 2014, pp. 2370 - 2371

De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, Nederlands Juristenblad 89 (34) 2014, pp. 1606 - 1609

Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, in: N.M. Blokker, S.C.G. van den Bogaert, N.R. Koffeman, M.L.P. Loenen & F.P. Ölcer (Eds.) Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht (pp. 307 - 315). Den Haag: Boom juridische uitgevers 2014

Verandering van cassatierechtspraak, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2011 (3), pp. 81-88

Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie, in: Castermans, A.G., Hijma, Jac., Jansen, K.J.O., Memelink, P., Snijders, H.J., Stolker, C.J.J.M.(Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis (pp. 269-280). Deventer: Kluwer 2009

Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht? NTBR 2008, p. 381

Uitleg van rechterlijke uitspraken, WPNR 2007 (6709), pp. 431-445

Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?, NTBR 2003, p. 173.

De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid). Jurist en werk, 2003

Rechterlijke samenwerking in ht burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik, gepubliceerd in Rechterlijke samenwerking, Gouda Quint: Deventer, 2001, pp. 15-31

Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van 'De Hoge Raad op de hei', NTBR 2000, pp. 185-190

Promoveren, nu en niet later. Juridische beroepengids 1999 (pp. 147-152). Den Haag: Jurist & Werk

Maten van dwingend recht, in 'Contractvrijheid', Kluwer: Deventer 1999, pp. 153-167

Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgever? Van trias politica naar een staatsrechtelijk poldermodel? NJB 1997, p. 1793-1797

Het relatieve gezag van de wetsgeschiedenis voor de rechtsvinding, gepubliceerd in `Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata, Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné, Kluwer: Deventer 1997, pp. 397-408

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter in (dood)gewone zaken, Trema 1997, pp. 43-50

Asser/Vranken en de congresbundel Rechtsvinding, In discussie met een mijlpaal van een groot man, NTBR 1996, pp. 214-219

Retrocipatie, Opmerkingen over het beroep op onder het oude Burgerlijk Wetboek gevormde precedenten bij de toepassing van het huidige, dit in aansluiting op beschouwingen over de betekenis van precedenten in het algemeen, inaugurele rede RU Leiden, 16 december 1994, Gouda Quint: Arnhem, Kluwer: Deventer en W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle, 1995, pp. 1-76

De goede jurist-lezer, gepubliceerd in Vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep onder redactie van G.P. Hoefnagels, Gouda Quint: Arnhem 1991

Cassatie, waar leidt dat toe? gepubliceerd in De Marisbundel, jubileumbundel aangeboden aan Mr. A.G. Maris, Kluwer: Deventer 1989, pp. 77-88

H.J. Snijders en R.J.P. Kottenhagen, Vuistregels in de praktijk der rechtsvinding (voorwoord en verslag van discussie), gepubliceerd in de bundel "Vuistregels bij Besluitvorming", Universitaire Pers Rotterdam, 1989, pp. 185-186 en 221

Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de HR-literatuur rond het 150-jarig jubileum van de Hoge Raad', jubileumspecial, NJB 1988, 1602-1632, met naschrift in NJB 1989, pp. 420-421 n.a.v. reactie F. Bruinsma

Vuistregels voor de praktijk der rechtsvinding, in: special Rechtsinformatica, Ars Aequi 1986, pp. 706-713

Bespreking M. van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss Gent, RMTh 1981, pp. 371-375

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter. Een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven", proefschrift Leiden 1978, Kluwer: Deventer, 1978

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie, (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1991