Burgerlijk Procesrecht

Nederlands burgerlijk procesrecht, eerste druk tezamen met M. Ynzonides en G.J. Meijer, Tjeenk Willink Zwolle 1993, vierde druk tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Kluwer Deventer 2007, vijfde druk tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Kluwer Deventer 2011, zesde druk tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Kluwer Deventer 2017.

 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HR-raadsheren buiten de zetel, NJB 2016, p. 1343 – 1346.

 

Civil procedure, published in Introduction to Dutch Law, fifth revised edition, ed. Jeroen Chorus, Wim Voermans and Ewoud Hondius, Kluwer Law International: Alphen aan de Rijn, 2016

 

Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, tezamen met R.B. Gerretsen en A.S. Rueb, elfde druk, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2012.

 

‘Privaatrecht: is dat ‘leuk’ en wat doe je er later mee?’ In: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, bijlage Kluwer Collegebundel 2012-2013, pp. 36-38, Kluwer Deventer 2012.

 

Nederlands burgerlijk procesrecht, eerste druk tezamen met M. Ynzonides en G.J. Meijer, Tjeenk Willink Zwolle 1993, vierde druk tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Kluwer Deventer 2007, vijfde druk tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Kluwer Deventer 2011.

 

Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht, monografie, eerste druk, Kluwer Deventer 1990, vijfde druk, Kluwer Deventer 2007, zesde druk, Kluwer Deventer 2011.

 

Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, tezamen met R.B. Gerretsen en A.S. Rueb, eerste druk, Samsom H.D. TjeenkWillink, Alphen aan den Rijn 1988, achtste druk Boom Den Haag 2005, tiende druk Boom Den Haag 2011 (eigen bijdragen: redactie, voorwoord, onderdelen eerste aanleg, verzet/appel en termijnen)

 

Civiel appel, monografie, eerste druk tezamen met A. Wendels, Kluwer Deventer 1992, vierde druk, Kluwer Deventer 2009

 

Van massaschades naar massaprocedures, gepubliceerd in Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, o.r.v. Nienke van den Berg, Rens Henkemans en Alexandra Timmer, Ars Aequi Libri:  Nijmegen 2007, p. 5-8

 

Civil procedure, gepubliceerd in Introduction to Dutch Lawfourth revised editiono.r.v. Jeroen Chorus, Piet-Hein Gerver en Ewoud Hondius, Kluwer LawInternational: Alphen aan de Rijn 2006, p. 241-268

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken, in Commentaren op fundamentele herbezinning, o.r.v. P. Ingelse e.a., Ars Aequi LibriNijmegen 2004, p. 9-24

 

They have a dream…een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging, in De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht, o.r.v. M.L. Hendrikse en A.W. Jongbloed, Kluwer Deventer 2004, p. 19-46 (conform eerder NJB-artikel)

 

Alternatieven voor civielrechtelijk appèl, gepubliceerd in ‘Hoger beroep in de steigers’, onder red. van R.H. Happé e.a., Boom Juridische Uitgevers Den Haag 2003, pp. 203-213

 

They have a dream… een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging, NJB 2003, p. 1696-1707

 

Open brief aan de Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering nieuw burgerlijk procesrecht, NJB 2001 nr 43 (ook verschenen in Advocatenblad)

 

Een Assertieve vooruitblik, in 'Assertief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser', Leiden 1999, p. 7-13

 

Access to Civil Procedure Abroad, C.H. Beck, München, Kluwer International, Den Haag, London, Boston, Sakkoulas Publishers, Athene, Stämpfli, Bern enSweet&Maxwell, London 1996, eigen bijdrage: redacteur van het geheel en auteur van hoofdstukken 1-2 (p. 1-24) en 8 (p. 239-276) N.B. Min of meer een vertaling van Toegang tot bui­ten­lands burgerlijk procesrecht, tweede druk, Gouda Quint, Arnhem 1995

 

Il Diritto Processuale Civile Olandese, gepubliceerd in La Giustizia Civile nei Paesi Comunitari, a cura di Elio Fazzalari, CEDAM, Padova 1994, p. 321-355.

 

Beschouwingen over heden en toekomst van ons burgerlijk pro­cesrecht mede in het licht van het materiële burger­lijk recht naar aanleiding van de inaugurele redes van A.F.M. Brennink­meijer (UvA, Zwolle 1993) resp. C.J.J.C. van Nispen (VU, Deventer 1993), NTBR 1995, p. 144-150 (tezamen met M. Ynzoni­des)

 

Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht, Gouda Quint, Arnhem 1992, p. I-XXII, 1-389; eigen bijdragen: redactie voor het geheel en auteur van p. V-VII en 1-19 (tweede druk 1997)

 

Role and organization of judges and lawyers in contempora­ry societies, Netherlands national reports to the Ninth World Conference on Procedural Law (Interna­tional Associ­ation for Proce­dural Law, Lissabon/Coïmbra 1991, Kluwer Law and Taxation, Deventer-Antwerpen-Boston 1992, p. I-X en 1-189; eigen bijdrage:tezamen met M. Ynzonides editor voor het geheel; auteur van pp. 31-64 (onderdeel Inde­pen­dence and responsability of judges and lawyers)

 

A Holland polgári eljáráslog dióhéjban (Netherlands civil procedure in a nutshell with some trips outside), Magyar Jog 1991, pp. 59-62

 

Some reflections on maintaining human rights by judicial application of international conventi­ons in countries without a constitutional court tradition, including some supranational conse­quences, gepubliceerd in Volume II van Judicial Protection of human rights at the national and international level, MP AG Milaan1991, pp. 769-772

 

Boekbespreking Reële executie in het privaatrecht van A.W. Jongbloed en Reële executie van H. Oudelaar, WPNR 1989 (592­3), 417-424

 

Managing overload in appellate courts (including supre­me  juris­diction), report of discussion inzake het congres  Justi­ce & Efficiency, Utrecht 1987, gepubliceerdin "The  Eight World Conference on Procedural Law, Justice and Effi­ciency, General reports and discussion, Kluwer, Deventer 1989, pp. 135-145 (m.m.v. J.A.Jolowicz, R.W. Holzhauer en A.M.C.D. de Mare-Frö­berg)

 

Entry to legal profession(s) in the Netherlands', gepu­bli­ceerd in Legal Education: 2000, Aldershot-Brookfield USA-HongKong-Singapore-Sydney 1988, 201-213

 

Prijzig recht, kwetsbaar recht, preadvies voor de Neder­land­se Orde van Advocaten, Adv. Bl. 1987, pp. 325-342

 

Ons recht een massaprodukt of confectieartikel?, NJB 1986, pp. 1119-1120

 

Troubles en doubles in het burgerlijk procesrecht, ora­tie Rotterdam, Kluwer, Deventer 1985, pp. 1-40

 

Hogere voorziening naar behoefte, NJB 1986, pp. 513-517 en 924-925, met naschrift n.a.v. reactie F. Bruinsma in NJB 1986, pp. 924-925

 

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie vanaf 1991