Rechtsvinding

Naschrift, Nederlands Juristenblad 89 (34), 2014, pp. 2370 - 2371.

 

De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, Nederlands Juristenblad 89 (34), pp. 1606 - 1609.

 

Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten. In N.M. Blokker, S.C.G. van den Bogaert, N.R. Koffeman, M.L.P. Loenen & F.P. Ölcer (Eds.) Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht (pp. 307 - 315). Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2014.

 

Verandering van cassatierechtspraak. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2011 (3), pp. 81-88.

 

Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie. In Castermans, A.G., Hijma, Jac., Jansen, K.J.O., Memelink, P., Snijders, H.J., Stolker, C.J.J.M.(Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis (pp. 269-280). Deventer: Kluwer, 2009.
(artikel in bundel - proceedings)

 

Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2008, p. 381.

(artikel)

 

Uitleg van rechterlijke uitspraken, WPNR 2007 (6709), pp. 431-445

Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2003, p. 173.

(artikel)

 

De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid). Jurist en werk, 2003.

(artikel)

 

‘Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presteren?’, NTBR 2003, p. 173.

 

Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik, gepubliceerd in Rechterlijke samenwerking, Gouda Quint, Deventer, 2001, pp. 15-31.

 

Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van 'De Hoge Raad op de hei', NTBR 2000, pp. 185-190.

 

Promoveren, nu en niet later. Juridische beroepengids 1999 (pp. 147-152). Den Haag: Jurist & Werk.

(artikel)

 

Maten van dwingend recht, in 'Contractvrijheid', Kluwer, Deventer, 1999, pp. 153-167.

 

Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgever? Van trias politica naar een staatsrechtelijk poldermodel? NJB 1997, p. 1793-1797.

 

Het relatieve gezag van de wetsgeschiedenis voor de rechtsvinding, gepubliceerd in `Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata, Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné, Deventer, 1997, pp. 397-408.

 

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter in (dood)gewone zaken, Trema 1997, pp. 43-50.

 

Asser/Vranken en de congresbundel Rechtsvinding, In discussie met een mijlpaal van een groot man, NTBR 1996, pp. 214-219.

 

Retrocipatie, Opmerkingen over het beroep op onder het oude Burgerlijk Wetboek gevormde precedenten bij de toepassing van het huidige, dit in aansluiting op beschouwingen over de betekenis van precedenten in het algemeen, inaugurele rede RU Leiden, 16 december 1994, Gouda Quint, Arnhem, Kluwer, Deventer en W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, pp. 1-76.

 

De goede jurist-lezer, gepubliceerd in Vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep onder redactie van G.P. Hoefnagels, Gouda Quint Arnhem, 1991.

 

Cassatie, waar leidt dat toe? gepubliceerd in De Marisbundel, jubileumbundel aangeboden aan Mr. A.G. MarisKluwer, Deventer, 1989, pp. 77-88.

 

H.J. Snijders en R.J.P. Kottenhagen, Vuistregels in de praktijk der rechtsvinding (voorwoord en verslag van discussie), gepubliceerd in de bundel "Vuistregels bij Besluitvorming", Universitaire Per Rotterdam, 1989, pp. 185-186 en 221.

Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de HR-literatuur rond het 150-jarig jubileum van de Hoge Raad', jubileumspecial, NJB 1988, 1602-1632, met naschrift in NJB 1989, pp. 420-421 n.a.v. reactie F. Bruinsma.

 

Vuistregels voor de praktijk der rechtsvinding, special Rechtsinformatica, Ars Aequi 1986, pp. 706-713.

 

Bespreking M. van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss Gent, RMTh 1981, pp. 371-375.

 

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter. Een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven", proefschrift Leiden 1978, KluwerDeventer, 1978.

 

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie vanaf 1991