All publications chronologically ordered

Annotations Nederlandse Jurisprudentie (the leading Dutch Review on Private Law cases), Deventer: (Wolters) Kluwer from 1991 up to and including the present

'Goede trouw en goede procesorde ('good faith') in het Nederlands arbitraal procesrecht', Tijdschrift voor Arbitrage 2024/1, p. 1-5.

'Hoe sneller, des te beter en hoe beter, des te sneller (?)', Tijdschrift voor Arbitrage 2023/1, p. 1-5.

'Openbare registers van afdeling 3.1.2 BW en rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv', in: P.C. van Es e.a. (eds.), Hulde aan Huijgen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 253-261.

Goederenrecht, seventh edition, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (together with E.B. Rank-Berenschot)

Nederlands burgerlijk procesrecht, seventh edition, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (together with C.J.M. Klaassen, H.B. Krans & G.J. Meijer)

'Enforcement of foreign award (in online arbitration) ex officio refused because of violation of the defendant's right to be heard', IPRax 2022/5, p. 533-537

'Rechtseenheid, familievermogensrecht en bouw- en aanbestedingsrecht', in: A.G. Castermans e.a. (eds.), Parels aan de kroon. Over de betekenis van het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht voor het 30 jarig BW, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 199-208.

‘仲裁与人工智能: 从仲裁到“机器人仲裁”和从人类仲裁员到机器人仲裁员? [Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot Arbitrator]’ 上海法学研究(集刊) Shanghai Legal Studies 2022, volume 2, p. 15-24 (translated by 陈一华 [Yihua Chen]).

‘Civil procedure’, in: Larissa van den Herik, Ewoud Hondius, Wim Voermans (eds.), Introduction to Dutch Law, sixth revised edition, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2022

‘Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in online arbitrages plus attentie voor het arbitragerechtelijk overgangsrecht’, Tijdschrift voor Arbitrage 2022/1, p. 1-6

‘‘Gezondheid boven alles?’, van spanning tot balans’, in: B. Bots e.a. (red.), Recht & Gezondheid. Gezondheid boven alles?, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 17-24. 

‘Arbitrage, bewijslastverdeling en materieel bewijsrecht, een beschaafd maar onnodig duel tussen de lex arbitri en de lex causae’, in: R.S. Meijer a.o. (eds.), Accompli: Liber amicorum Prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 265-274.

‘Online zitting, redding voor de arbitrage in coronatijd en daarna?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2021/1, p. 1-6.

‘Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot’, The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2021, volume 87, issue 2, p. 223–242

‘Openbaar aanbod en aanvaarding daarvan, in het bijzonder bij zwartrijden’, in: C.G. Breedveld-de Voogd and others (eds.), Sluitertijd, Reflecties op het werk van Jaap Hijma, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 183-193

‘5 jaar Arbitragewet 2015 én andere ontwikkelingen in het afgelopen lustrum’, Tijdschrift voor Arbitrage 2020/1, p. 1-6

‘Bewijs, tegen(deel)bewijs en rechterlijke vermoedens’, in: R.H. de Bock, R.J.Q. Klomp & E.L. Schaafsma-Beversluis (eds.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, (Asser-bundel) Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 249-260

‘Enkele overgangsrechtelijke opmerkingen naar aanleiding van de Maximov-beschikking en uiteenlopende lagere rechtspraak’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/66, p. 163

‘Arbitrage en AI, Van arbitrage naar robotrage en van menselijke arbiter naar robotarbiter?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/1, p. 1-8

Nederlands Arbitragerecht, Algemene beschouwingen en artikelsgewijze opmerkingen bij de art. 1020-1076 Rv in nationaal den internationaal perspectief, monografie, fifth edition, Deventer: Wolters Kluwer 2018, also included in the loose-leaf/electronic edition of the Groene Serie Burgerlijke rechtsvordering, Wolters Kluwer: Deventer

‘NCC en arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2018/1, p. 1-7

‘NBW-vermogensrecht 25 jaar’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, issue 12, p. 317-320

Goederenrecht, sixth edition, Deventer: Kluwer 2017 (together with E.B. Rank-Berenschot)

Nederlands burgerlijk procesrecht, sixth edition, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (together with C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer)

‘Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie’, Tijdschrift voor Arbitrage 2017/1, p. 1- 11

‘Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief’, in: N. Carette & B. Weyts (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht, liber amicorum Aloïs van Oevelen, Mortsel: Intersentia 2017, p. 541-554

‘Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HR-raadsheren buiten de zetel’, Nederlands Juristenblad 2016/948, p. 1343-1346

‘BITs, MITs, TTIP en IDR’, Tijdschrift voor Arbitrage 2016/1, p. 1-9

‘Bewijsvermoedens nader beschouwd’, Nederlands Juristenblad 2015/1902, p. 2664-2672

‘Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet’, in: G.J. Meijer & H.J. Snijders, Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (NVvP deel 30), Den Haag: Boom juridisch 2015, p. 4 – 40

‘Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen’, Tijdschrift voor Arbitrage 2015/1 p. 1-2

‘Onvoorziene omstandigheden na uit voering of expiratie van contract: verjaring en rechtsverwerking’, in: H.J. Snijders & P.C.J. De Tavernier (eds.), Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht, Deventer: Kluwer 2014, p. 95-104

‘New Developments in National Rules or ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts’, in: A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh (eds.), The Influence of EU Law on National Private Law, Kluwer: Deventer 2014, p. 96-116

‘Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregels’, in: F.E.J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet & F. Verstijlen (eds.), Groninger zekerheid. Liber Amicorum Wim Reehuis, Deventer: Kluwer 2014, p. 251-363

‘Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/2, p. 49-51

‘Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/1, p. 1-5

‘Naschrift’, Nederlands Juristenblad 2014/1773, p. 2370-2371

‘Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten: Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn’, Nederlands Juristenblad 2014/1174, p. 1606-1609

‘Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten’, in: N.M. Blokker, S.C.G. van den Bogaert, N.R. Koffeman, M.L.P. Loenen & F.P. Ölcer (eds.) Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2014, p. 307-315

‘Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/31, p. 91-101

‘Non-contentieuze en zelfs niet-bindende arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/1, p. 1-4

‘Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992’, Ars Aequi 2012, issue 9, p. 771-778

‘Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights’, in: A.G Castermans, K.J.O. Jansen and others (eds.), Foreseen and unforeseen circumstances, Deventer: Kluwer 2012, p. 29-40

Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, eleventh edition, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012 (together with R.B. Gerretsen & A.S. Rueb)

‘Privaatrecht: is dat ‘leuk’ en wat doe je er later mee?’, in: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen (appendix to the Kluwer Collegebundel 2012-2013), Deventer: Kluwer 2012, p. 36-38

‘Prof mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/74, p. 257-260

‘Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/1, p. 1-8

‘Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited’, Tijdschrift voor arbitrage 2012/54, p. 140-154

‘Arbitrage en derden nader beschouwd’, in: Michel Flamée and others (eds.), Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten / Hommage à Guy Keutgen. Pourson action de promotion de l’arbitrage Brussel: Bruylant 2012, p. 529-547

Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht, sixth edition, Deventer: Kluwer Deventer 2011

‘Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2011, issue 1, p. 3-7

‘UNCITRAL Arbitration Rules gereviseerd’, Tijdschrift voor Arbitrage 2011/1, p. 1-9

‘Verandering van cassatierechtspraak’, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2011, issue 3, p. 81-88

‘Assignment of debts under Netherlands law’, in: R. Setiawan & J. Satiro (eds.), Penjelasan Hukum tentang cessie, Jakarta: National Legal Reform Program 2010, p. 27-38

‘Bij de beesten af (redactioneel)’, NTBR 2010/20, p. 153-155

‘Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen’ (I), WPNR 2010/6863, p. 809-814

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR 2010/6864, p. 840-846

Netherlands Law of Property, in: H.J. Snijders & J. Hijma (eds.), The Netherlands new civil code, Jakarta: National Legal Reform Program, 2010 p. 17-60

‘Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law’, in: Suharnoko & K. Muljadi (eds.), Penjelasan Hukum tentang eksekusi gadai saham, Jakarta: National Legal Reform Program 2010, p. 19-27

‘Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband’, Tijdschrift voor Arbitrage 2010/1, p. 1-4

‘Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien’, in: I. Boone (ed.), in: In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken, Brugge: Die Keure 2009, p. 507-518

‘De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief’, NTBR 2009/25, p. 205

‘Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers’, Nederlands Juristenblad 2009/1197, p. 1554-1559 (together with T. Hartlief & J. Hijma)

‘Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen’, NTBR 2009/48, p. 364-370

Civiel appel, first edition together with A. Wendels, Deventer: Kluwer 1992, fourth edition, Kluwer: Deventer 2009

‘Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht)’, WPNR 2009/6823, p. 998-1001

‘Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers’, Nederlands Juristenblad 2009/1197, p. 1554-1559 (together with T. Hartlief & J. Hijma)

‘De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief’, NTBR 2009/25, p. 205

‘Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag’, WPNR 2009/6781, p. 22-25

‘Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien’, in: I. Boone and others, Liber amicorum Hubert Bocken : dare la luce, Gent: Die Keure 2009, p. 507-518

‘Naschrift’, WPNR 2009/6779, p. 981-982

‘Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt’, WPNR 2009/6761, pp. 541-552

‘Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten’, Tijdschrift voor Arbitrage 2009/1, p. 1-2

‘Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie’, in: A.G. Castermans, Jac. Hijma, K.J.O Jansen, P. Memelink, H.J. Snijders & C.J.J.M. Stolker (eds.), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2009, p. 269-280

‘Overdracht en derdenbescherming’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2008/45 (2), p. 698-705

‘Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?’, NTBR 2008/47, p. 381

‘Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal’, NTBR 2008/1, p. 1

‘Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 79-96

‘Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid’, Tijdschrift voor Arbitrage 2008/1, p. 1-7

‘Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?’ NTBR 2008/47, p. 381

‘Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions’, in: Bénédict Foëx, Luc Thévenoz & Spiros V. Bazinas (eds.), Réforme dessûretés moblières / Reforming Secured Transactions, Genève/Zurich/Bâle: Schulthess 2007, p. 113-124

‘Privacy of Contract’, in: Katja S. Ziegler (ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy, Oxford-Portland-Oregon: Hart Publishers 2007, p. 105-116

‘The Culture of the Netherlands Civil Code’, in: Wang Weiguo (ed.), Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, Beijing 2007, p. 93-104

‘The Law of Property’, in: Wang Weiguo (ed.), Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, Beijing 2007, p. 105-166

‘Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 79-96

‘Van massaschades naar massaprocedures’, in: Nienke van den Berg, Rens Henkemans & Alexandra Timmer (eds.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 5-8

‘Van massaschades naar massaprocedures’, in: N. van den Berg & R. Henkemans (eds.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 5-8

‘2006 was een gedenkwaardig jaar’, Tijdschrift voor Arbitrage 2007/1, p. 1-2

‘Uitleg van rechterlijke uitspraken’, WPNR 2007/6709, p. 431-445

‘Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, in: M.A.B. Chao-Duivis (ed.), Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2007, p. 195-225

‘Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?’, NTBR 2006/60, p. 403

‘Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken’, NTBR 2006/31, p. 223-228

‘Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU’, in: E.H. Hondius, J.J. Brinkhof & M. de Cock Buning (eds.), Contracteren internationaal, opstellen aangeboden aan prof. mr. Willem Grosheide, Deventer: Kluwer 2006, p. 339-350

‘Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?’, in: Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders & Erik-Jan Zippro (eds.), Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, München: Sellier European Law Publishers 2006, p. 3-13 (together with Ulrich Drobnig & Erik-Jan Zippro,)

‘Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables’, in: Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders & Erik-Jan Zippro (eds.), Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, München: Sellier European Law Publishers 2006, p. 153-164

‘Post Nannini’, Tijdschrift voor Arbitrage 2006/1, p. 1-2

‘Civil procedure’, in: Jeroen Chorus, Piet-Hein Gerver & Ewoud Hondius (eds.), Introduction to Dutch Law, fourth revised edition, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2006, p. 241-268

‘Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiëlezekerheidsovereenkomsten’, NTBR 2005/18, p. 91

‘Vermogensrecht en rechtsoneenheid’, in: E.M. Hoogervorst and others (eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 1-22

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/1, p. 1-3

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules’, in: R.J.C. Flach and others (eds.), Amice, bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers, Kluwer: Deventer 2005, p. 315-319

‘Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/27, p. 1-9

‘Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/1, p. 1

‘De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/2, p. 80-82

‘Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?’, Bouwrecht 2004/3, p. 181-186

‘Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law’, Journal of International Dispute Resolution 2004, p. 51-52

‘De kwaliteitsrekening nader beschouwd’, NTBR 2004/7, p. 298-305

‘De kwaliteitsrekening nader beschouwd’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2004, issue 1, p. 601-622

‘Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken’, in: P. Ingelse and others (eds.), Commentaren op fundamentele herbezinning, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2004, p. 9-24

‘They have a dream…een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging’, in: M.L. Hendrikse & A.W. Jongbloed (eds.), De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 19-46 (conform an earlier article in Nederlands Juristenblad 2003, issue 32, p. 1696-1707)

‘Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring’, NTBR 2004, issue 1, p. 1.

‘Alternatieven voor civielrechtelijk appèl’, in: R.H. Happé and others (eds.), Hoger beroep in de steigers, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, pp. 203-213

‘They have a dream… een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging’, Nederlands Juristenblad 2003, issue 32, p. 1696-1707

‘Remedies tegen algemene voorwaarden’, in: T. Hartlief, Jac. Hijma & L. Reurich Coherente instrumenten in het contractenrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 13-20

‘General Introduction’, in: Henk Snijders & Stephen Weatherill (eds.), ‘E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives’, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2003, p. 1-8 (together with Stephen Weatherill)

‘The Moment of Effectiveness of e-mail notices’, in: Henk Snijders & Stephen Weatherill (eds.), E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2003, p. 79-88

‘Vorwort und Einführung’ en ‘Bürgschaft nach dem neuen Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch’, in: U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande & H.J. Snijders (eds.), Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden, München: European Law Publishers 2003, p. XI-XIV resp. 77-90

‘De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?’, in: M.A.M.C. van den Berg and others (eds.), ‘Aangenomen werk’, liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p. 335-339

‘Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU-)schop’, Tijdschrift voor Arbitrage 2003/1, p. 1-3

‘Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing’, WPNR 2003/6539, p. 530-532

‘Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?’, NTBR 2003, issue 4, p. 173.

‘De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid)’, in: Jurist en werk, 2003

‘Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, in: H.J. Snijders & G.J. Meijer (eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage, Deventer: Gouda Quint 2002, p. 71-126

‘De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2002/1, p. 1-3

‘Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated’, Ars Aequi 2002, p. 483-498

‘Etiquette, nettiquette en …. Arbitraquette’, Tijdschrift voor Arbitrage 2001/1, p. 1-2

‘Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter, in: L. Bolhuis (ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 307-310

‘Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage’, Elsa Magazine 2001/2, p. 8-10

‘Kreditsicherheit am Mobilien: Rechtslage und neue entwicklungen in den Niederlanden’, in: U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande & H.J. Snijders (eds.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, Amsterdam: Rozenberg Publishers 2001, p. 75-100

‘Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (I)’, WPNR 2001/6444, p. 433-440

‘Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (II, slot)’, WPNR 2001/6445, p. 457-461

‘Naschrift’, WPNR 2001/6453, p. 681

‘Open brief aan de Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering nieuw burgerlijk procesrecht’, Advocatenblad 2001, issue 21, p. 818-820

‘Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals’, Nederlands Juristenblad 2001, issue 43, p. 2113-2114

‘Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik’, in: C.P.M. Cleiren & G.K. Schoep, Rechterlijke samenwerking, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 15-31

‘Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie’, in: I. Brand and others (eds.), Recht(er) en belang, BW-krant jaarboek 17, Deventer: Kluwer 2001, p. 9-26

‘Des relations personelles importantes; internetbanden met individuele belanghebbenden bij algemeen belang acties en groepsacties’, in: P.B. Cliteur and others (eds.), It ain't necessarily so: opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken, Kluwer: Deventer 2001, p. 501-510

HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, Tijdschrift voor Privaatrecht 2001, issue 38

‘Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit?’, WPNR 2000/6425, p. 853-856

‘Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure’, NTBR 2000, issue 8, p. 410-412

‘Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking’, in: S.C.J.J. Kortmann (ed.),‘Yin-Yang’ (Van Mourikbundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 345-358

‘Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van ‘De Hoge Raad op de hei’’, NTBR 2000, issue 5, p. 185-190

‘Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, issue 1, p. 147-151

‘Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000,  issue 1, p. 1-3

‘Heeft de mediator een verschoningsrecht?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, issue 1, p. 8-9

‘Rechtsvraag (273) privaatrecht: Een pand van stand’, Ars Aequi 1998, issue 48, p. 789-790 en ‘Beantwoording rechtsvraag 273 Privaatrecht: Een pand van stand’, Ars Aequi 1999, issue 47, p. 488-492

‘Een Assertieve vooruitblik’, in: ASSERtief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser, Leiden: Jongbloed Juridische Uitgeverij 1999, p. 7-13

‘Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 1999, issue 1, p. 1

‘Promoveren, nu en niet later’, in: Juridische beroepengids 1999, Den Haag: Jurist & Werk 1999, p. 147-152

‘Maten van dwingend recht’, in: T. Hartlief & C.J.J.M. Stolker (eds.), Contractvrijheid, Kluwer: Deventer 1999, p. 153-167

‘Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, onderdeel A.2.1., Vademecum Arbitrage en Bindend advies, Arnhem: Gouda Quint 1998.

‘Verhaal op trustvermogen in Nederland’, WPNR 1997/6281, p. 551-556

Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht, second edition, Arnhem: Gouda Quint 1997, p. I-XXII, 1-389 (contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of p. V-VII and 1-19)

‘Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgever? Van trias politica naar een staatsrechtelijk poldermodel?’, Nederlands Juristenblad 1997, issue 39 p. 1793-1797

‘Het relatieve gezag van de wetsgeschiedenis voor de rechtsvinding’, in: J. ten Kate and others (eds.), Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata. Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné, Kluwer: Deventer 1997, p. 397-408

‘Rechtsvinding door de burgerlijke rechter in (dood)gewone zaken’, Trema 1997, p. 43-50

‘Hoofdstuk 1’, H.J. Snijders and others (eds.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 5-41

Access to Civil Procedure Abroad, München / Den Haag / London & Boston / Athene / Bern / London: C.H. Beck / Kluwer International / Sakkoulas Publishers / Stämpfli / Sweet&Maxwell 1996 (contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of chapters 1-2 (p. 1-24) and 8 (p. 239-276) N.B. This book is more or less a translation of Toegang tot bui­ten­lands burgerlijk procesrecht, second edition, Gouda Quint: Arnhem 1995)

‘Asser-Vranken en de congresbundel Rechtsvinding, In discussie met een mijlpaal van een groot man’, NTBR 1996, issue 8, p. 214-219

‘Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier (I)’, WPNR 1995/6180, p. 303-306

‘Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier (II, slot)’, WPNR 1995/6181, p. 319-322,

‘Naschrift’, WPNR 1995/6205, p. 849-852

‘Bespreking van M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring, (diss. Amsterdam) Deventer: Kluwer 1993’, RMThemis 1995, p. 280-282

‘Beschouwingen over heden en toekomst van ons burgerlijk pro­cesrecht mede in het licht van het materiële burger­lijk recht naar aanleiding van de inaugurele redes van A.F.M. Brennink­meijer (UvA, Zwolle 1993) resp. C.J.J.C. van Nispen (VU, Deventer 1993)’, NTBR 1995, p. 144-150 (together with M. Ynzoni­des)

‘Extinctive Prescription, On the Limitation of Actions’, in: Ewoud H. Hondius (ed.), Reports to the XIVth Congress International Academy of Comparative Law Athens (Vouliagmeni), Greece, 31 July - 7 August 1994, Kluwer Law International: The Hague, London, Boston 1995, p. 249-258

Retrocipatie, Opmerkingen over het beroep op onder het oude Burgerlijk Wetboek gevormde precedenten bij de toepassing van het huidige, dit in aansluiting op beschouwingen over de betekenis van precedenten in het algemeen (inaugurele rede RU Leiden 16 december 1994), Arnhem: Gouda Quint, Deventer: Kluwer en Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 1-76

‘Rond de arbitrage met name in bouwzaken’, in: H.J. Snijders & S.L. Buruma, Bouwarbitrage en civiele rechter (preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht), Deventer: Kluwer 1995, p. 3-75

‘Inleidingen en beraadslagingen tijdens Jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht 1995 over de preadviezen ‘Bouwarbitrage en civiele rechter’, Bouwrecht 1995, issue 4, p. 278-299 (contributions of H.J. Snijders: p. 278-280, p. 289-292 en p. 297-299)

‘Kroniek Burgerlijk Recht’, Nederlands Juristenblad 1994, p. 2-7

‘Rivierenland op de bres voor het pand’, WPNR 1994/6158, p. 785-787

‘Il Diritto Processuale Civile Olandese’, in: Fazzalari Elio (ed.), La Giustizia Civile nei Paesi Comunitari, a cura di Elio Fazzalari, Padova: CEDAM 1994, p. 321-355

Netherlands Arbitration Law, Deventer-Boston: Kluwer Law & Taxation 1993 (together with A.J. van den Berg & R. van Delden; contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of p. 1-29 and p. 103-118)

‘Overdracht en derdenbescherming’, H.J. Snijders and others (eds.), Overzicht vermogensrecht naar huidig BW, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 208-210

‘Vorderingsrechten en toekomstige subjectieve rechten mede in verband met faillissement en surséance van betaling’, in: A.G. Castermans and others (eds.), Het nieuw BW in functie, BW-krant jaarboek 1992, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 17-30

‘UNCITRAL, 25 jaar, een jubileum met een congres over Uniform Commercial Law in the twenty-first century’, Tijdschrift voor Arbitrage 1992, issue 4, p. 122-125

‘Inde­pen­dence and responsability of judges and lawyers’, in: H.J. Snijders & M. Ynzonides (eds.), Role and organization of judges and lawyers in contempora­ry societies, Netherlands national reports to the Ninth World Conference on Procedural Law (Interna­tional Associ­ation for Proce­dural Law, Lissabon/Coïmbra 1991), Kluwer Law and Taxation: Deventer-Antwerpen-Boston 1992, p. 31-64

Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht (afscheidsrede Erasmusuniversiteit), Arnhem/Deventer/Zwolle: Gouda Quint/Kluwer/Tjeenk Willink 1992, p. 1-66

A.J. van den Berg, R. van Delden & H.J. Snijders, Arbitragerecht, second edition, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992 (contributions of H.J. Snijders: editor-in-chief, ‘opmerkingen vooraf’, ‘inleiding’, ‘arbitrage t.o.v. overheidsrechtspraak en bindend advies’ (largely) and ‘overheidsprocedures naar aanleiding van arbitraal vonnis’)

De rechter aan de kant, alternatieve geschillenbeslechting, bundel ter gelegenheid van het Jonge Baliecongres 1992, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. I-X and 1-159; (contributions of H.J. Snijders: together with the ‘Jonge Balie Congrescommissie 1992’ editor of the full book and author of p. 1-9)

‘De toekomst van de arbitrage’, Advocatenblad 1991, p. 75-77

‘A Holland polgári eljáráslog dióhéjban [Netherlands civil procedure in a nutshell with some trips outside]’, Magyar Jog 1991, p. 59-62

Overdracht naar NBW, together with Z.H. Duijnstee-van Imhoff, Account/Dossier, 's-Hertogenbosch 1991, nr. 4

‘Some reflections on maintaining human rights by judicial application of international conventi­ons in countries without a constitutional court tradition, including some supranational conse­quences’, in: Federico Carpi and others (eds.), Judicial Protection of human rights at the national and international level (Volume II), Milaan: MP AG 1991, p. 769-772

‘De goede jurist-lezer’, in: G.P. Hoefnagels (ed.), Vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep, Arnhem: Gouda Quint 1991

‘Boekbespreking Reële executie in het privaatrecht van A.W. Jongbloed en Reële executie van H. Oudelaar’, WPNR 1989/592­3, p. 417-424

‘Managing overload in appellate courts (including supre­me juris­diction), report of discussion inzake het congres Justi­ce & Efficiency, Utrecht 1987’, in: W. Wedekind (ed.), The Eight World Conference on Procedural Law, Justice and Effi­ciency, General reports and discussion, Deventer: Kluwer 1989, p. 135-145 (with the cooperation of J.A. Jolowicz, R.W. Holzhauer & A.M.C.D. de Mare-Frö­berg)

‘Cassatie, waar leidt dat toe?’, in: J. van Schellen (ed.), De Maris-bundel, jubileumbundel aangeboden aan Mr. A.G. Maris, Kluwer: Deventer 1989, p. 77-88

‘Vuistregels in de praktijk der rechtsvinding (voorwoord en verslag van discussie)’, in: Vuistregels bij Besluitvorming, Universitaire Pers Rotterdam 1989, p. 185-186 en 221 (together with R.J.P. Kottenhagen)

‘Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de HR-literatuur rond het 150-jarig jubileum van de Hoge Raad’, Nederlands Juristenblad 1988, 1602-1632, met naschrift in Nederlands Juristenblad 1989, p. 420-421 (in response to a reaction from F. Bruinsma)

‘Bestrijding van procesrechtsparticularisme, Enige opmerkingen bij de dissertatie van Mr Wesseling-van Gent’, Nederlands Juristenblad 1988, issue 33, p. 1199-1203

‘Exequatur-jurisprudentie, een spiegel voor arbiters? jubileumnummer Mr. S.L. Buruma’, Tijdschrift voor Arbitrage 1988, issue 6, p. 177-180

‘Voorwoord/inleiding’ and ‘Procesrechtelijke hoofd-beginselen voor oplossing van privaatrechtelijke conflicten buiten de overheidsrechter om’, in: H.J. Snijders, C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen & R. Zwitser Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 5-8 resp. 401-412 (contributions of H.J. Snijders: editor

together with C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen and editorial secretary R. Zwitser, chairmanship of the editorial committee and author of the mentioned publications in this publication)

‘Entry to legal profession(s) in the Netherlands, in: John P. Grant, R. Jagtenberg & K. J. Nijkerk (eds.), Legal Education: 2000, USA/HongKong/Singapore/Sydney: Aldershot-Brookfield 1988, p. 201-213

‘Civiel-processueel maatwerk ter bevordering van kwaliteit en efficiency’, Nederlands Juristenblad 1987, p. 1488-1496

‘Prijzig recht, kwetsbaar recht. Preadvies voor de Neder­land­se Orde van Advocaten’, Advocatenblad 1987, p. 325-342

‘Hogere voorziening naar behoefte’, Nederlands Juristenblad 1986, issue 17, p. 513-517 en ‘naschrift’ (in response to a reaction from F. Bruinsma), Nederlands Juristenblad 1986, issue 29, p. 924-925

‘Vuistregels voor de praktijk der rechtsvinding’, Ars Aequi 1986, issue 11, p. 706-713

‘Ons recht een massaprodukt of confectieartikel?’, Nederlands Juristenblad 1986, issue 35, p. 1119-1120

Troubles en doubles in het burgerlijk procesrechtora­tie Rotterdam, Deventer: Kluwer 1985

‘Bespreking M. van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss Gent,’ RMThemis 1981, p. 371-375

‘De bepaalbaarheidseis voor cessie-overeenkomsten’, in: G.M.M. den Drijver and others (eds.), Hora est: Opstellen voor A.R. Bloembergen, BW-krant libri 1979, p. 119-127

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter. Een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978

‘Afschaffing van de rechterlijke omgangsregeling na echtscheiding? Een voortijdig einde van een waardevol experiment’, Nederlands Juristenblad 1977, p. 525 e.v.