Arbitrage / ADR

'Goede trouw en goede procesorde ('good faith') in het Nederlands arbitraal procesrecht', Tijdschrift voor Arbitrage 2024/1, p. 1-5.

'Hoe sneller, des te beter en hoe beter, des te sneller (?)', Tijdschrift voor Arbitrage 2023/1, p. 1-5.

'Enforcement of foreign award (in online arbitration) ex officio refused because of violation of the defendant's right to be heard', IPRax 2022/5, p. 533-537

‘仲裁与人工智能: 从仲裁到“机器人仲裁”和从人类仲裁员到机器人仲裁员? [Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot Arbitrator]’ 上海法学研究(集刊) Shanghai Legal Studies 2022, afl. 2, p. 15-24 (vertaald door 陈一华 [Yihua Chen])

‘Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in online arbitrages plus attentie voor het arbitragerechtelijk overgangsrecht’, Tijdschrift voor Arbitrage 2022/1, p. 1-6

‘Arbitrage, bewijslastverdeling en materieel bewijsrecht, een beschaafd maar onnodig duel tussen de lex arbitri en de lex causae’, in: R.S. Meijer e.a. (red.), Accompli: Liber amicorum Prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 265-274

‘Online zitting, redding voor de arbitrage in coronatijd en daarna?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2021/1, p. 1-6

‘Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot’, The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2021, afl. 2, p. 223–242

‘5 jaar Arbitragewet 2015 én andere ontwikkelingen in het afgelopen lustrum’, Tijdschrift voor Arbitrage 2020/1, p. 1-6

‘Enkele overgangsrechtelijke opmerkingen naar aanleiding van de Maximov-beschikking en uiteenlopende lagere rechtspraak’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/66, p. 163

‘Arbitrage en AI, Van arbitrage naar robotrage en van menselijke arbiter naar robotarbiter?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/1, p. 1-8

Nederlands Arbitragerecht, Algemene beschouwingen en artikelsgewijze opmerkingen bij de art. 1020-1076 Rv in nationaal den internationaal perspectief, monografie, vijfde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, tevens opgenomen in de losbladige/elektronische editie Groene Serie Burgerlijke rechtsvordering, Wolters Kluwer: Deventer

‘NCC en arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2018/1, p. 1-7

‘Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie’, Tijdschrift voor Arbitrage 2017/1, p. 1- 11

‘Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief’, in: N. Carette & B. Weyts (red.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht, liber amicorum Aloïs van Oevelen, Mortsel: Intersentia 2017, p. 541-554

‘BITs, MITs, TTIP en IDR’, Tijdschrift voor Arbitrage 2016/1, p. 1-9

‘Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet’, in: G.J. Meijer & H.J. Snijders, Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (NVvP deel 30), Den Haag: Boom juridisch 2015, p. 4 – 40

‘Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen’, Tijdschrift voor Arbitrage 2015/1 p. 1-2

‘Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/2, p. 49-51

‘Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/1, p. 1-5

‘Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/31, p. 91-101

‘Non-contentieuze en zelfs niet-bindende arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/1, p. 1-4

‘Prof mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/74, p. 257-260

‘Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/1, p. 1-8

‘Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited’, Tijdschrift voor arbitrage 2012/54, p. 140-154

‘Arbitrage en derden nader beschouwd’, in: Michel Flamée e.a. (red.), Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten / Hommage à Guy Keutgen. Pourson action de promotion de l’arbitrage Brussel: Bruylant 2012, p. 529-547

‘Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2011, afl. 1, p. 3-7

‘UNCITRAL Arbitration Rules gereviseerd’, Tijdschrift voor Arbitrage 2011/1, p. 1-9

‘Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband’, Tijdschrift voor Arbitrage 2010/1, p. 1-4

‘Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten’, Tijdschrift voor Arbitrage 2009/1, p. 1-2

‘Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid’, Tijdschrift voor Arbitrage 2008/1, p. 1-7

‘Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, in: M.A.B. Chao-Duivis (red.), Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2007, p. 195-225

‘2006 was een gedenkwaardig jaar’, Tijdschrift voor Arbitrage 2007/1, p. 1-2

‘Post Nannini’, Tijdschrift voor Arbitrage 2006/1, p. 1-2

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/1, p. 1-3

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules’, in: R.J.C. Flach e.a. (red.), Amice, bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers, Kluwer: Deventer 2005, p. 315-319

‘Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/27, p. 1-9

‘Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/1, p. 1

‘De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/2, p. 80-82

‘Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?’, Bouwrecht 2004/3, p. 181-186

‘Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law’, Journal of International Dispute Resolution 2004, p. 51-52

‘De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?’, in: M.A.M.C. van den Berg e.a. (red.), ‘Aangenomen werk’, liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p. 335-339

‘Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU-)schop’, Tijdschrift voor Arbitrage 2003/1, p. 1-3

‘Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing’, WPNR 2003/6539, p. 530-532

‘Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, in: H.J. Snijders & G.J. Meijer (red.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage, Deventer: Gouda Quint 2002, p. 71-126

‘De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2002/1, p. 1-3

‘Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated’, Ars Aequi 2002, p. 483-498

‘Etiquette, nettiquette en …. Arbitraquette’, Tijdschrift voor Arbitrage 2001/1, p. 1-2

‘Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter, in: L. Bolhuis (red.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 307-310

‘Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage’, Elsa Magazine 2001/2, p. 8-10

‘Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, afl. 1, p. 147-151

‘Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, afl. 1, p. 1-3

‘Heeft de mediator een verschoningsrecht?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, afl. 1, p. 8-9

‘Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 1999, afl. 1, p. 1

‘Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, onderdeel A.2.1., Vademecum Arbitrage en Bindend advies, Arnhem: Gouda Quint 1998.

‘Rond de arbitrage met name in bouwzaken’, in: H.J. Snijders & S.L. Buruma, Bouwarbitrage en civiele rechter (preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht), Deventer: Kluwer 1995, p. 3-75

‘Inleidingen en beraadslagingen tijdens Jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht 1995 over de preadviezen ‘Bouwarbitrage en civiele rechter’, Bouwrecht 1995, afl. 4, p. 278-299 (bijdragen van H.J. Snijders: p. 278-280, p. 289-292 en p. 297-299)

Netherlands Arbitration Law, Deventer-Boston: Kluwer Law & Taxation 1993 (tezamen met A.J. van den Berg & R. van Delden; bijdragen van H.J. Snijders: redactie voor het geheel en auteur van p. 1-29 en p. 103-118)

A.J. van den Berg, R. van Delden & H.J. Snijders, Arbitragerecht (tweede druk), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992 (bijdragen van H.J. Snijders zijn: eindredactie, opmerkingen vooraf, inleiding, arbitrage t.o.v. overheidsrechtspraak en bindend advies (grotendeels) en overheidsprocedures naar aanleiding van arbitraal vonnis)

De rechter aan de kant, alternatieve geschillenbeslechting, bundel ter gelegenheid van het Jonge Baliecongres 1992, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. I-X en 1-159; (bijdrage H.J. Snijders: tezamen met Jonge Balie Congrescommissie 1992 redacteur voor het geheel, daarnaast auteur van p. 1-9)

‘De toekomst van de arbitrage’, Advocatenblad 1991, p. 75-77

‘Voorwoord/inleiding’ en ‘Procesrechtelijke hoofd-beginselen voor oplossing van privaatrechtelijke conflicten buiten de overheidsrechter om’, in: H.J. Snijders, C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen & R. Zwitser Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 5-8 resp. 401-412 (bijdrage van H.J. Snijders: redactie tezamen met C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen en redactiesecretaris R. Zwitser, voorzitterschap redactiecommissie benevens genoemde bijdragen)

‘Exequatur-jurisprudentie, een spiegel voor arbiters? jubileumnummer Mr. S.L. Buruma’, Tijdschrift voor Arbitrage 1988, afl. 6, p. 177-180

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer vanaf 1991 tot en met heden

Arbitrage- en ADR-modellen, in: H.J. Snijders (red.), Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig/elektronische serie), Deventer: (Wolters) Kluwer vanaf 2000 tot en met heden